根据字母排序: A   B   C   D    E    F    G    H    I    J    K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Cat # 产物缩写 中文名称 CAS 产品描述 供货 价钱/包装 订购
6393 (R)-2-Bromo-3-phenylpropanoic acid (R)-2-溴-3-苯基丙酸 42990-55-6 ,LR, 联络业务员 ¥1500.00/100g ¥4000.00/500g 订购
6394 S-β-phenylalanine S-3-氨基-3-苯基丙酸 40856-44-8 ,LR, 现货 ¥712.00/100g ¥1700.00/500g 订购
6395 R-3-Amino-3-phenylpropionic acid R-3-氨基-3-苯基丙酸 13921-90-9 ,LR, 联络业务员 ¥2205.00/25g ¥4500.00/100g 订购
6396 3-Amino-3-phenylpropionic acid 614-19-7 ,LR, 联络业务员 ¥1500.00/100g ¥4000.00/500g
14403-45-3 ,LR, 现货 ¥1050.00/25g ¥4500.00/100g
17407-55-5 ,LR, 现货 ¥1200.00/100g ¥2800.00/500g
N/A ,LR, 现货 ¥800.00/25g ¥2000.00/100g
32644-15-8 ,LR, 联络业务员 ¥1100.00/100g ¥2500.00/500g
15159-65-6 ,LR, 联络业务员 ¥5000.00/100g ¥10000.00/500g
13095-48-2 ,LR, 联络业务员 ¥630.00/1g ¥1500.00/5g
584-98-5 ,LR, 联络业务员 ¥1090.00/100g ¥2660.00/500g
3347-90-8 ,LR, 现货 ¥2205.00/25g ¥4500.00/100g
41014-93-1 ,LR, 现货 ¥2202.00/25g ¥4500.00/100g
4026-18-0 ,LR, 现货 ¥850.00/100g ¥2800.00/500g
3739-30-8 ,LR, 联络业务员 ¥980.00/100g ¥2105.00/500g
13748-90-8 ,LR, 现货 ¥1600.00/100g ¥3500.00/500g
498-36-2 ,LR, 现货 ¥4550.00/500g ¥7300.00/1kg
20312-36-1 ,LR, 联络业务员 ¥3000.00/500g ¥4000.00/1kg
7417-65-4 ,LR, 联络业务员 ¥886.00/25g ¥2105.00/100g
147650-70-2 ,LR, 现货 ¥1500.00/25g ¥2650.00/100g
25137-00-2 ,LR, 联络业务员 ¥1396.00/25g ¥2850.00/100g
32644-12-5 ,LR, 联络业务员 ¥2000.00/25g ¥3980.00/100g
6034-46-4 95%,LR, 现货 ¥1980.00/100g ¥3000.00/250g
59025-03-5 ,LR, 现货 ¥850.00/100g ¥1980.00/500g
79497-39-7 ,LR, 联络业务员 ¥0.00/
110556-33-7 ,LR, 联络业务员 ¥0.00/
98190-85-3 ,LR, 联络业务员 ¥0.00/
32653-32-0 ,LR, 联络业务员 ¥1500.00/25g ¥2500.00/100g
26782-74-1 ,LR, 联络业务员 ¥1500.00/5g ¥2500.00/25g
921-48-2 ,LR, 联络业务员 ¥800.00/25g ¥2000.00/100g
41998-38-3 95%,LR, 联络业务员 ¥2100.00/25g ¥3000.00/100g
17561-26-1 ,LR, 联络业务员 ¥800.00/25g ¥2000.00/100g
29125-24-4 ,LR, 联络业务员 ¥800.00/25g ¥2000.00/100g
4189-03-1 ,LR, 联络业务员 ¥800.00/25g ¥2000.00/100g
10009-70-8 ,LR, 现货 ¥1570.00/25g ¥3000.00/100g
32835-74-8 ,LR, 现货 ¥4000.00/100g ¥10000.00/500g
26782-35-2 ,LR, 联络业务员 ¥2000.00/100g ¥5000.00/500g
28659-87-2 ,LR, 联络业务员 ¥2000.00/100g ¥5000.00/500g
35016-63-8 ,LR, 联络业务员 ¥2000.00/100g ¥5000.00/500g
N/A ,LR, 联络业务员 ¥0.00/
86288-08-6 ,LR, 联络业务员 ¥2000.00/100g ¥5000.00/500g
60686-78-4 ,LR, 联络业务员 ¥2000.00/100g ¥5000.00/500g
51528-22-4 ,LR, 联络业务员 ¥2000.00/100g ¥5000.00/500g
32653-34-2 ,LR, 现货 ¥2000.00/100g ¥5000.00/500g
7474-05-7 ,LR, 现货 ¥595.00/500g ¥850.00/1kg
澳门金沙手机在线官网 29617-66-1 ,LR, 现货 ¥595.00/500g ¥850.00/1kg
6236-10-8 ,LR, 联络业务员 ¥0.00/
6236-09-5 ,LR, 联络业务员 ¥0.00/
13078-80-3 ,LR, 现货 ¥1500.00/100g ¥4000.00/500g
97-67-6 ,LR, 现货 ¥221.00/500g ¥342.00/1kg

澳门金沙手机在线官网
金沙 js9
澳门金沙独一受权官网
澳门金沙独一受权官网
金沙澳门官网85850
澳门金沙独一受权官网

Sales Department :Room 206-209, NO.1 Building , NO.245,Jiachuan Road, Xuhui District, Shanghai, China . E-Mail:info@hanhonggroup.com